top of page

Haxhi Ymer Lutfi Paçarizi: Poezitë Revolucionare

Pykë-Presje ka kënaqësinë të ju ftojë në lansimin e librit ‘Haxhi Ymer Lutfi Paçarizi: Poezitë Revolucionare’, vëllim që sjell tri poezitë revolucionare të Lutfi Paçarizit (1870-1928) i cili njihet si ndër poetët më të rëndësishëm të Prizrenit. Paçari poashtu ishte udhëheqës i teqes Melami. Të tri poezitë ishin shkruar në vitin 1920 si mbështetje ndaj lëvizjeve socialiste në Kosovë dhe Maqedoni, në gjuhën turke me alfabetin osman dhe më e gjata ‘Vëllezërve Fshatarë e Punëtorë’ ishte botuar në gazetën socialiste të Shkupit ‘Sosyalist Fecri’ (Agimi Socialist). Vëllimi përmban fragmente të nxjerra nga tema e masterit të Taxhida Hafëzit rreth Paçarizit, e gjithashtu edhe parathënie, bibliografi dhe anotime gjithëpërfshirëse të përpiluara nga Sezgin Boynik dhe Tevfik Rada. Përkthimi në gjuhën shqipe, përfshirë përkthimet e reja të poezive janë bërë nga Blerta Haziraj.  

 

Një falenderim i veçantë për Ott Kagovere për dizajnin e librit. 

--

Haxhi Ymer Lutfi Paçarizi: Revolutionary Poems brings together three revolutionary poems of Lutfi Paçarizi (1870-1928), one of Prizren's most influential poets. Paçarizi was, at the same time, the leader of the Prizren Melami Sufi Order. Three of the poems were written in 1920 in order to support the socialist movements in Kosovo and Macedonia, in the Turkish language with the Ottoman alphabet, and the longest one, “To my Peasants’ and Workers’ Brothers” was published in a Skopje-based socialist newspaper called ‘Sosyalist Fecri’ (Socialist Dawn). The volume also includes excerpts taken from Tacida Hafiz’ master thesis on Paçarizi, as well as an intro, a bibliography, and comprehensive annotations to the poem written by Sezgin Boynik and Tevfik Rada. The Albanian translation of the book, including the new translations of the poems, was realized by Blerta Haziraj.

 

A special thanks to Ott Kagovere for the design of the book!

Pyke-Presje Logo
bottom of page