top of page

Intervistë me Zekiye Paçarizi

Në vitin 1990, Irfan Morina, reporter në TV Prishtina, shkrimtar në gazetën TAN dhe një kohë edhe redaktor i revistës Çevren e cila dilte në gjuhën turke në Kosovë, botoi një intervistë me gruan e Ymer Lutfiut, Zekiye Paçarizin. Intervista është në gjuhën turke me titullin “Haxhi Ymer Lutfi me Anët e tij të Panjohura” (Çevren, Viti: 17, nr: 75, janar-shkurt 1990, f. 75-79). Përveç Zekiyes, intervista përfshin edhe disa fjalë nga djali i saj Süreyya.

Pyke-Presje Logo
bottom of page